Ekonomická sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2021 sa vo svojich tohtoročných rokovaniach bude venovať Viacročnému finančnému rámcu na obdobie rokov 2021 – 2027, vrátane Plánu obnovy pre Európu - Next Generation EU, ktorý bol prijatý za účelom zmiernenia krízy spôsobenou pandémiou COVID-19. Počas dvoch semestrov budú zástupcovia jednotlivých členských štátov Európskej únie rozhodovať o prerozdelení finančných zdrojov do jednotlivých programov a hláv rozpočtu, ale aj o spoločných cieľoch a prioritách, ktoré budú vyplývať zo stanovísk členských štátov. Cieľom Ekonomickej sekcie je pripraviť základnú štruktúru Viacročného finančného rámca EÚ na základe pozícií členských štátov vyplývajúcich z národných a spoločných priorít.

Sekcia v rámci svojej činnosti, po dôkladnej analýze problematiky, sformuluje výsledný dokument, ktorý bude zohľadňovať záujmy jednotlivých členských štátov pre financovanie európskych politík v nasledujúcom období.

ekonomicka sekcia 

es mk 2021 2

 

Predsedom Ekonomickej sekcie je Bc. Pavol Meluš, ktorý koordinuje činnosť celej sekcie a dohliada na priebeh rokovaní.

ekonomicka sekcia predseda