Ekonomická sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2020 sa zaoberá hodnotením naplnenia priorít a cieľov Stratégie Európa 2020. Počas dvoch semestrov budú zástupcovia jednotlivých členských štátov Európskej únie okrem hodnotenia úspechov európskej integrácie v uplynulej dekáde rokovať aj o spoločných prioritách a cieľoch členských štátov na ďalšie nastávajúce desaťročné obdobie. Cieľom negociácií Ekonomickej sekcie je vypracovať stratégiu napredovania Európskej únie ako celku na základe stanovísk členských štátov, zohľadňujúc ich národné špecifiká.

Sekcia v rámci svojej činnosti po dôkladnej analýze problematiky sformuluje ciele pre rok 2030, ktoré nadviažu na predchádzajúce úspechy Stratégie Európa 2020 v prioritných oblastiach – inteligentnom raste, rozvoji hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách, udržateľnom raste, podporujúcom konkurencieschopné hospodárstvo a inkluzívnom raste, podporujúcom vysokú zamestnanosť, sociálnu a územnú súdržnosť.

ekonomicka sekcia 

 

Predsedníčkou Ekonomickej sekcie je Bc. Barbora Valentényiová, ktorá koordinuje činnosť celej sekcie.

ekonomicka sekcia predseda