Politická sekcia Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2021 sa zaoberá problémami, ktoré v súčasnosti rezonujú na európskej politickej scéne. Počas dvoch semestrov budú zástupcovia jednotlivých členských štátov Európskej únie rokovať o otázkach ako environmentálna stratégia, rozširovanie Európskej únie, a v neposlednom rade o otázke Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Cieľom negociácií Politickej sekcie je vypracovať a priblížiť postoj jednotlivých členských štátov EÚ k vybraným témam a neskôr vytvoriť ucelený výstupný dokument zohľadňujúci stanoviská členských štátov a ich národné špecifiká. V súčasnosti, v čase bezprecedentnej krízy, sa Politická sekcia bude venovať aj aktuálnym problémom súvisiacim s pandémiou COVID-19.

Politická sekcia v rámci svojej činnosti sformuluje ciele súvisiace s vybranými otázkami, pričom budú nadväzovať na už platné stratégie, ako napríklad Parížska dohoda, súčasné trendy v Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, a v neposlednom rade sa bude venovať analýze rozširovania EÚ s dôrazom na západný Balkán.

bezpecnostna sekcia 

ps mk 2021 2 nova

 

Predsedom Politickej sekcie je Bc. Daniel Pleško, ktorý koordinuje činnosť celej sekcie a dohliada na priebeh rokovaní.

bezpecnostna sekcia predseda