Na organizácii a vedení Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019 sa podieľajú nielen študenti, ale aj vyučujúci, ktorí majú na starosti plynulý chod jednotlivých sekcií.

Tohtoročnými supervízormi sú: Ing. Kristína Baculáková PhD., ktorá vedie Organizačný tím; Kultúrnu sekciu má pod dohľadom Ing. Natália Goda, Ing. Kristína Krupová zodpovedá za Ekonomickú sekciu a Bezpečnostnú sekciu má na starosti JUDr. Michal Klenka.

Úlohou našich supervízorov je koordinovať činnosť celej konferencie a zabezpečiť spoluprácu a komunikáciu medzi vedením fakulty, jej členmi a študentmi a rovnako aj koordinovať aktivity jednotlivých sekcií. 

supervizori