Modelová konferencia je projekt 5. ročníka študentov FMV, na ktorom systematicky pracujú počas dvoch semestrov záverečného roku ich štúdia. Hlavným cieľom tohto projektu je pretavenie teoretických poznatkov nadobudnutých v škole do praxe, pod dozorom učiteľov a v spolupráci s odborníkmi z danej oblasti. Študenti sú rozdelení do troch tímov: Organizačný tím, Ekonomická sekcia a Environmentálna sekcia. Počas oboch semestrov sa organizujú aktivity - okrúhle stoly, negociácie sekcií - týkajúce sa projektu, kde diskutujú jednotlivé sekcie s pozvanými odborníkmi na aktuálne témy medzinárodných vzťahov, ktorým sa v rámci svojej sekcie venujú. Vrcholným podujatím celého projektu bude záverečná konferencia, ktorá sa v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti významných hostí, zástupcov odbornej sféry a diplomatov.

Modelová konferencia je určená nielen študentom Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorí sa aktívne podieľajú na jej realizácii, ale i študentom iných odborov ako napríklad žurnalistika, masmediálna komunikácia, filmová tvorba, či prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktorí sú taktiež zapojení do projektu. V neposlednom rade je Modelová konferencia FMV určená odbornej i laickej verejnosti, ktorej sa študenti pokúsia priblížiť danú tematiku a prezentovať alternatívny pohľad na ňu.

V súčasnosti prebiehajú prípravy 14. ročníka Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2021, ktoré vyvrcholia dňa 13. apríla 2021 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Ing. Kristína Baculáková, PhD.

Supervízor MK a Organizačného tímu

Ing. Tomáš Kajánek

Supervízor Ekonomickej sekcie

Ing. Kristína Krupová

Supervízor Politickej sekcie