V stredu 4.12. 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity konali prvé rokovania jednotlivých sekcií Modelovej konferencie 2020. Študenti mali možnosť rokovať v rámci prípravy na záverečnú konferenciu, ktorá sa bude konať v apríli pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky.

Ekonomická sekcia sa zaoberala naplnením a zhodnotením úspechov európskej integrácie v uplynulej dekáde v kontexte Stratégie Európa 2020 a vypracovania stratégie napredovania Európskej únie pre rok 2030. V rámci prvých rokovaní sa sekcia zamerala na problematiku dokončenia Európskej menovej únie a otázku vyriešenia dlhovej krízy. Ďalej sa táto sekcia zamerala na výskum a vývoj so zreteľom najmä na multilingvizmus v Európe. Sekcia sa zaoberala aj otázkou digitalizácie a automatizácie, migrácie, rozšírením Európskej únie a aj otázkou energie. Najdiskutovanejšou témou bolo dokončenie Európskej menovej únie, v rámci ktorej sa delegácie najviac obrátili na delegáciu zo Švédska.

Environmentálna sekcia sa zaoberala postojom krajín v otázke klimatických zmien, uplatňovaním záväzkov zo strany medzinárodného spoločenstva v súvislosti s Parížskou klimatickou dohodou. Na prvých rokovaniach sa sekcia sústredila na dve základne otázky, a to najmä znečisťovanie ovzdušia a deforestácia. Otázka znečisťovania ovzdušia bola najviac diskutovanou témou. Otázky a pripomienky boli smerované najmä na delegácie z Číny a USA, konkrétne na USA a jej odstúpenie od Parížskej dohody. Sekcia mala snahu o nájdenie spoločných bodov, no bohužiaľ to nebolo možné, nakoľko sa USA dištancovala od akéhokoľvek kompromisu. Táto téma rozohnila veľkú diskusiu , takže sekcia druhý bod rokovaní (deforestáciu) ani nestihla prediskutovať.

V rámci spolupráce s Filozofickou fakultou na Univerzite Komenského mali študenti tlmočníctva a prekladateľstva možnosť prísť a vyskúšať si tlmočenie rokovaní v praxi. Študenti tlmočili z anglického jazyka, nakoľko rokovania prebiehali v angličtine a následne tlmočili do nemeckého jazyka.

Prvé rokovania MK 2020 dopadli úspešne, bez akýchkoľvek komplikácií, a to aj vďaka príjemnej pracovnej atmosfére, ktorá sa niesla Aulou Ekonomickej univerzity, ale aj tlmočníckymi kabínkami a zasadacími miestnosťami. Táto skúsenosť nám poskytla možnosť po prvýkrát si vyskúšať rokovania na reprezentatívnej úrovni a už sa tešíme, ako získané skúsenosti a vedomosti budeme môcť preniesť do ďalších rokovaní.

 

prvé rokovania sekcí modelovej konferencie 2020 1

prvé rokovania sekcí modelovej konferencie 2020 2

prvé rokovania sekcí modelovej konferencie 2020 3