V stredu 21. novembra 2018, prebiehali v Aule Ekonomickej univerzity prvé rokovania Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov 2019.

Bratislava 26. novembra (SkolskyServis.sk) - Študenti rozdelení do troch sekcií rokovali o témach z oblasti kultúry, ekonomiky a bezpečnosti, s cieľom pripraviť záverečný dokument, ktorý bude predstavený na finálnej Modelovej konferencii v apríli 2019.

Počas rokovaní sa negociačné tímy snažili dospieť ku konsenzu všetkých zúčastnených strán. V dopoludňajšej časti paralelne prebiehali rokovania Kultúrnej a Ekonomickej sekcie. Kultúrna sekcia sa počas negociácií zaoberala problematikou kultúrneho dedičstva v rámci Európskej únie. Počas negociácií Kultúrnej sekcie zúčastnené krajiny, zastupované študentami piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov, prezentovali svoje stanoviská v oblasti podpory kultúry so zameraním sa na skupinu mladých ľudí. Okrem toho viedli študenti diskusiu na tému zefektívnenia už existujúcich fondov na podporu kultúry v rámci Európskej únie. 

Dopoludnia prebiehali aj rokovania Ekonomickej sekcie, ktorej hlavnou témou boli čínske zahraničné investície v rámci projektu Novej hodvábnej cesty. Delegácie Ekonomickej sekcie prezentovali svoje stanoviská týkajúce sa príležitostí vyplývajúcich z tohto projektu. Študenti, zastupujúci krajiny Maďarsko, Čiernu Horu, Chorvátsko, Srbsko, Ukrajinu a samozrejme Čínsku ľudovú republiku, sa zhodli na stanovisku, že v súčasnosti sú v týchto krajinách investície nedostatočné a práve oblasť investícií je veľmi atraktívna pre samotnú Čínu. Strany dospeli ku konsenzu v oblasti výstavby železníc, ktoré by tieto krajiny prepojili. Okrem toho sa strany zhodli na potrebe vytvárania solárnych panelov a prilákania investícii aj do tejto oblasti. 

V popoludňajšej časti pokračovali negociácie Bezpečnostnej sekcie, ktorá sa sústredila na aktuálne otázky kybernetickej bezpečnosti v rámci krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Delegáti Bezpečnostnej sekcie prezentovali stanoviská k problematike prehlbovania regionálnej spolupráce, ochrany kritickej infraštruktúry či spolupráce verejného a súkromného sektora.

Okrem delegátov reprezentujúcich jednotlivé krajiny sa na záverečných rokovaniach zúčastňovali aj tlmočníci z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí zabezpečovali simultánny preklad z anglického jazyka, do slovenského jazyka a následne ruského jazyka. 

Cieľom Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov je už 12. rok spájať nadobudnuté vedomosti študentov Fakulty medzinárodných vzťahov s praxou v oblasti medzinárodných vzťahov a riešiť aktuálne otázky a problémy vo svete. Študenti sú usmerňovaní pedagógmi Fakulty medzinárodných vzťahov a spolupracujú s ministerstvami, medzinárodnými organizáciami, inštitútmi, zastupiteľskými úradmi, a transnacionálnymi korporáciami. Cieľom študentov piateho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov je rozšíriť si obzory v oblasti riešených problémov a súčasne pripraviť hodnotnú a kvalitnú Modelovú konferenciu, ktorá sa bude konať 10. apríla 2019 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.